Værdigrundlag

Værdigrundlag

IMG_1518

På Fonden udsigten benytter vi flere former for specialpædagogiske metoder. For at kunne gøre det, er det nødvendigt at have en gennemgående forståelse af, at vores børns funktionsvanskeligheder kommer til udtryk for forskellige måder og at det enkelte barn er unikt.

Faglighed
Udfra vores drøftelse består vores definition på faglighed bl.a. følgende:

 • at kunne – og ville – tilegne sig mest mulig ny viden om hele handicapområdet
 • at den derved etablerede handicapforståelse med nuanceret viden, indsigt og forståelse viser sig i vores daglige praksis overfor det enkelte barn
 • at arbejde udfra en fælles forståelse for barnet og gå den samme vej.
 Trivsel
 
 På Fonden udsigten vægter vi at skabe et miljø, der højner børnenes/de unges trivsel 

 • møder barnet/ den unge i den dagsform de er i, når de ankommer og ud fra den sammensætte en dagsplan, som de magter og oplever som meningsfuld.
 • At rumme barnets/den unges vaskeligheder og styrke dem i deres potentialer
 • At barnet/ den unge får en oplevelse af at have værdi, både for dem selv og i forhold til de børn og de voksne, de er sammen med i huset.
 • Når et barn er i trivsel er det mere åben for nye udfordringer, læring og udvikling

Respekt

At udvise respekt og være respektfuld i dagligdagen viser sig bl.a. gennem følgende:

 • At være lyttende og anerkendende if. et ønske, et behov, en uenighed m. m.  og møde barnet/den unge, hvor det er
 • at møde barnet/den unge ligeværdigt og anerkende deres forskellighed
 • at tage barnet/den unge alvorlig, men ikke bogstavelig
 • at erkende, at en gennemgribende struktur for vores børn / unge er udtryk for respekt og behov.

Åbenhed
Vi definerer åbenhed som at være i stand til at lytte, modtage, forstå og rumme børnenes/de unges HELE udtryk

 • at være undersøgende på børnenes/de unges adfærd og udtalelser
 • at spørge ind for at få større klarhed og forståelse
 • at turde erkende, at vi ikke altid har det korrekte svar
 • at være åben overfor det enkelte barns/unges mer-viden

Rummelighed
Vi definerer rummelighed som vores evne til at rumme vores børn/ unge ofte anderledes forståelse af og tilgang til livets utallige udfordringer, krav og uskrevne regler.

 • vi rummer deres anderledes tænkning og adfærd og disse 2 områders indgribende betydning for deres udvikling
 • vi rummer vores børn særlige behov ved at tilrettelægge stedets pædagogik til det enkelte individ
 • denne grad af fleksibilitet indgår som en indarbejdet og naturlig del at stedets rummelighed

Omsorg
Det definerer vi som at være i stand til at møde det enkelte barn udfra en særlig social relation, der er præget af bl.a. modtagelighed, ansvarlighed, gensidighed, lighed og følsomhed – og som i sidste ende er en vigtig modelindlæring fra os til barnet.

 • omsorg er for helt konkret at sørge for at skabe rammen, så børnene får mulighed for at danne sig deres eget overblik og dermed blive trygge og rolige – og over tid få skabt den udviklende tillidszone.
 • Trivsel
 • Selvstændighed
 • Selvindsigt
 • Socialisering
 • Fleksibilitet
 • Rummelighed
 • Accept af forskellighed
 • Handicap forståelse

IMG_1453