Personoplysninger og cookies

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Du har rettet henvendelse til Fonden udsigten.

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere din henvendelse.

Den dataansvarlige er:

Navn: Jens Staall

Adresse: Silkeborgvej 502, 8220 Brabrand

Telefon: 27139317

Mail: fonden-udsigten@fonden-udsigten.dk

Formålet med behandlingen er at kunne administrere din henvendelse i praksis og samtidigt leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b.

Fonden Udsigten har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger i de situationer, hvor dette bliver relevant.

Fonden Udsigten videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil eller har fået samtykke fra dig til dette.

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.

Oplysninger om karakterer vil ikke blive slettet.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Fonden Udsigten behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere din henvendelse og samtidigt leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at vi ikke kan behandle din henvendelse.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Fonden Udsigtens behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

Privatliv- og databeskyttelse

.

  1. Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige

Fonden Udsigten er et privat socialt tilbud der på 3 forskellige lokationer tilbyder børneaflastning og bo træning for børn og uge.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen.

Fonden Udsigten er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Fonden Udsigten har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede børn- og unge, at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Jens Staall

Silkeborgvej 502, 8220 Brabrand

27139317

fonden-udsigten@fonden-udsigten.dk

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder

  1. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.

Personoplysninger, som Fonden Udsigten er i besiddelse af, opbevares og behandles af behandlingsmæssige årsager, hvilket vil sige, at Fonden Udsigten, for at kunne levere den ydelse, som handlekommuner bestiller, må have relevante data på de borgere, der har ophold.

Hjemlen til at behandle personoplysninger om dig findes i 6 stk. 1 punkt b samt artikel 9 stk. 2 punkt. b og h.

Se yderligere oplysninger om Fonden Udsigtens interne retningslinjer (GDPR doc D-3) om oplysningspligt efter Databeskyttelsesforordningens artikel 13.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold i Fonden udsigten, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for institutionens opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling.

De kategorier af personoplysninger, som Fonden udsigten behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.

Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på intuitionen og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Fonden udsigten videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller din værge/dine forældre har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

  1. Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, svi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere på Fonden udsigten.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

  1. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering.

  1. Sletning af Personoplysninger

Fonden udsigten opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.

Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.

Når du ikke længere har ophold på Fonden udsigten opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Fonden udsigten, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Fonden udsigten, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.

I forbindelse med visitation på Fonden udsigten modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

  1. Datasikkerhed

Fonden udsigten overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som du kan finde her på hjemmesiden her: https://fonden-udsigten.dk/

  1. Klagevejledning

Ønsker du at klage over Fondens behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Telefon 33 19 32 00.

E-mail: dt@datatilsynet.dk.

Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

Vi anvender cookies til teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer. Cookies vil også blive anvendt i forhold til trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og derved kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder. Derudover anvendes cookies til annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte sammeannonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den. Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering benytter vi os også af, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig.

Oversigt:

1. Ejeroplysninger

2. Hvad er Cookies?

2.1 Så lang tid opbevares cookies

2.2 Sådan sletter du cookies

2.3 Sådan undgår du cookies

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website

2.5 Gemius (trafikmåling)

2.6 Google Analytics (trafikmåling)

2.7 Annoncenetværk

3. Brug af personoplysninger

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger

3.2 Beskyttelse af personoplysninger

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Fonden udsigten

Silkeborgvej 502

8220 Brabrand

tlf. 86 253 253

2. Hvad er Cookies?

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

2.5 Gemius (trafikmåling)

Websites anvender cookies fra Gemius, der registrerer internetbrug på markedsniveau og på tværs af forskellige websites. Målingen overholder al lovgivning på området herunder persondataloven, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, og videregiver ikke oplysninger om de enkelte personers internetadfærd men kun i samlet form. Se f.eks. fdim.dk/statistik

Gemius registrerer ikke personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer. Læs mere om persondata i Gemius Audience.

Du kan fravælge at indgå i Gemius målingen her: http://optout.hit.gemius.pl/removeDK.php

2.6 Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.7 Annoncenetværk

Websitet anvender følgende annoncenetværk:

AdRoll

AdWords

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg

Personoplysninger

3. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Fonden Udsigten, skal du rette henvendelse på fonden-udsigten@fonden-udsigten.dk eller telefon 86 253 253 . Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.